عضویت نقره ای (3 ماهه)

120.000 تومان

 

مزایای خرید طرح عضویت نقره ای

  • ۲۰ درصد تخفیف ویژه شرکت در یک کارگاه آموزشی مجموعه
  •  ۱۵ درصد تخفیف ویژه شرکت دریک دوره آموزش زبان به انتخاب زبان آموز
  •  شرکت در نشست های مجموعه به صورت رایگان
  •  دسترسی به فیلم نشست های مجموعه به صورت رایگان
  •  شرکت در جلسات کتابخوانی به صورت رایگان