فرم استخدام

نام *
نام خانوادگی*
نام پدر*
شماره کد ملی*
محل صدور شناسنامه
محل تولد
تاریخ تولد
گروه خونی
وضعیت تأهل
سابقه پرداخت بیمه دارید
مدت پرداخت بیمه
شماره بیمه
وضعیت حدمت سربازی
نوع معافیت
تلفن ثابت
تلفن همراه
شماره تماس اضطراری
نشانی محل سکونت
تمایل دارید با چه سِمتی در این مجموعه مشغول به کار باشید؟
غیر از شغل مورد تقاضا توانایی انجام چه شغلی دارید؟
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
میزان آشنایی با زبان خارجه
میزان آشنایی با نرم آفزارهای تخصصی
میزان آشنایی با نرم افزارهای office (outlook, word, excel, power point)؟
میزان حقوق دریافتی خود را ذکر نمایید؟