اهداف و چشم انداز ها

 

مجموعه فرهنگی – آموزشی حکمت گفتمان بیدار با هدف کمک به رشد افراد جامعه ی هدف خود و با علم به اینکه هر هدف بزرگی یک نقشه راه دقیق و منعطف می طلبد، فعالیت خود را آغاز کرد. ما آگاهیم که آدم ها برای رشد به معرفت نیاز دارند و با معرفت به انسانیت می‌رسند. دریچه معرفت حکمت است وحکمت همان “علم همراه با عمل” است. معرفت در مجموعه حکمت گفتمان بیدار (آموزشگاه زبان شهرک غرب) با به هدف رساندن مخاطبین ما معنا خواهد شد و به هدف رسیدن هر فرد برای ما یک ارزش است. شما نیز با یادگیری مهارت های تازه و داشتن یک برنامه روشن زیر نظر مشاورین حکمت گفتمان بیدار در انتها در این چرخه معرفت قرار خواهید گرفت.

 

زبان شهرک غرب